Gjuha Shqipe

Nr Artikulli Emertimi i mallit Njesia
1 AT.01 Alfabetin shqip e shoqëruar me figura, Poster i plastifikuar format 70x100cm cope
2 A1 Mësimi i Abetares, Shkronjat e shtypit dhe të dorës (shkrimit), Lidhja e shkronjave dhe leximi i tekstit, Një shkronjë një faqe (18 fletë - 36 tabela), Poster dyanësh i plastifikuar format 70 x 100 cm cope
3 A2 Shkronjat e shtypit dhe të dorës (shkrimit), Shkronjat e mëdha dhe të vogla, Mënyra e të shkruarit të cdo shkronje, Një shkronjë një faqe (18 fletë - 36 tabela), Poster dyanësh i plastifikuar format 70 x 100 cm cope
4 GJ 2 Gjuha Amtare 2, Sintaksë, Morfologji, Leksikologji, Drejtshkrim, Albumi për të shkruarit funksional dhe personal, (13 fletë - 26 tabela), Poster dyanësh i plastifikuar format 70 x 100 cm cope
5 Gj 2 - 01 Modele shrimesh: letra, njoftime, porosia cope
6 Gj 2 - 02 Modele urimesh e kartolinash cope
7 Gj 2 - 03 Modele ditaresh dhe plane të thjeshta cope
8 Gj 2 - 04 Shkrime nga libra, revista e gazeta për fëmijë cope
9 Gj 2 - 05 Teksti dhe fjalia cope
10 Gj 2 - 06 Llojet e fjalive cope
11 Gj 2 - 07 Fjalia pohore. Fjalia mohore cope
12 Gj 2 - 08 Zgjerimi dhe zvogëlimi i fjalisë. Fjalia më e vogël cope
13 Gj 2 - 09 Zhvendosja e grupeve të fjalëve brenda fjalisë cope
14 Gj 2 - 10 Fjalët kryesore dhe fjalët plotësuese cope
15 Gj 2 - 11 Emri cope
16 Gj 2 - 12 Gjinia femërore dhe mashkullore e emrit cope
17 Gj 2 - 13 Numri njëjës dhe numri shumës i emrit cope
18 Gj 2 - 14 Mbiemri cope
19 Gj 2 - 15 Gjinia e mbiemrit cope
20 Gj 2 - 16 Numri i mbiemrit cope
21 Gj 2 - 17 Konceptet e kohës: Koha e shkuar, e tashme dhe e ardhme cope
22 Gj 2 - 18 Zgjedhimi i foljeve që mbarojnë -j në kohën e tashme dhe të ardhme cope
23 Gj 2 - 19 Zgjedhimi i foljeve kam, jam në kohën e tashme dhe të ardhme cope
24 Gj 2 - 20 Numërori cope
25 Gj 2 - 21 Fjalët e thjeshta dhe të përbëra cope
26 Gj 2 - 22 Sinonimet. Antomimet cope
27 Gj 2 - 23 Shkronja e madhe. Përdorimi i pikës cope
28 Gj 2 - 24 Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit cope
29 Gj 2 - 25 Drejtëshkrimi i emrave të tipit cantë, doktor, udhëtar në numrin shumës cope
30 Gj 2 - 26 Drejtëshkrimi i mbiemrave (Mbiemrat që mbarojnë me - ë dhe mbiemrat që fillojnë me pa) cope
31 GJ.3 Gjuha Amtare 3 , Sintaksë, Morfologji, Leksikologji, Drejtshkrim, Albumi për të shkruarit funksional dhe personal (15 fletë - 30 tabela), Poster dyanësh I plastifikuar format 70 x 100 cm cope
32 Gj 3 - 01 Modele shrimesh: lNjoftim, lajmërim, porosi, kërkesë, recetë cope
33 Gj 3 - 02 Shkrimi i kartolinës cope
34 Gj 3 - 03 Leximi i letrës. Plotësimi i zarfit cope
35 Gj 3 - 04 Teksti, paragrafi cope
36 Gj 3 - 05 Llojet e fjalive cope
37 Gj 3 - 06 Fjalia pohore. Fjalia mohore (me një dhe dy fjalë mohuese) cope
38 Gj 3 - 07 Fjalët kryesore në fjali (kryefjala, folja) cope
39 Gj 3 - 08 Grupe fjalësh të domosdoshme dhe jo të domosdoshme. Fjalia e vogël cope
40 Gj 3 - 09 Grupe fjalësh të lëvizshme dhe grupe fjalësh të qëndrueshme cope
41 Gj 3 - 10 Emrat e përveÁëm dhe emrat e përgjithshëm cope
42 Gj 3 - 11 Gjinia e emrit cope
43 Gj 3 - 12 Njëjësi dhe shumësi i emrave mashkullorë cope
44 Gj 3 - 13 Njëjësi dhe shumësi i emrave femërorë cope
45 Gj 3 - 14 Trajtat e emrit cope
46 Gj 3 - 15 Zgjedhimi i foljes në kohën e tashme cope
47 Gj 3 - 16 Zgjedhimi i foljes në kohën e ardhme cope
48 Gj 3 - 17 Zgjedhimi i foljes në kohën e pakryer cope
49 Gj 3 - 18 Zgjedhimi i foljes në kohën e kryer të thjeshtë cope
50 Gj 3 - 19 Ndajfolja cope
51 Gj 3 - 20 Fjalët me parashtresa dhe prapashtresa cope
52 Gj 3 - 21 Antonimet dhe sinonimet cope
53 Gj 3 - 22 Shkrimi i fjalëve mohuese cope
54 Gj 3 - 23 Drejtshkrimi i foljeve në kohën e tashme cope
55 Gj 3 - 24 Drejtshkrimi i foljeve që mbarojnë me - t cope
56 Gj 3 - 25 Drejtshkrimi i foljeve kam, jam cope
57 Gj 3 - 26 Drejtshkrimi i foljeve marr, jap, dal, shoh, në kohën e tashme cope
58 Gj 3 - 27 Drejtshkrimi i foljeve marr, jap, dal, shoh, në kohën e kryer të thjeshtë cope
59 Gj 3 - 28 Drejtëshkrimi i emrave mashkullor të tipit hero, mulli, bari në numrin shumës cope
60 Gj 3 - 29 Drejtëshkrimi i emrave femërorë të tipit: cati, shoqëri, shami në trajtën e shquar cope
61 Gj 3 - 30 Drejtëshkrimi i mbiemrave që mbarojnë me -t, -ët, -të cope